Cập nhật kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động sẽ được cập nhật như sau:

  • – Cập nhật nhỏ – Hàng ngày vào lúc cuối ngày
  • – Cập nhật lớn – Thứ 6 hàng tuần vào lúc cuối ngày

Lý do có 2 loại cập nhật như trên là do kết quả hoạt động của các quỹ được gửi về khác ngày nhau, 1 số quỹ chi gửi kết quả hoạt động một lần 1 tuần.

Kết quả hoạt động sẽ được gửi về hệ thống Finhay và tài khoản của nhà đầu tư sẽ được phản ánh ngay lúc đó.

Để đảm bảo tính minh bạch, bạn cũng có thể xem kết quả hoạt động của các quỹ tại đây.

  • VFB: https://vfm.com.vn/quy-dau-tu-trai-phieu-viet-nam-vfmvfb/vfb-thong-tin-ve-quy/
  • TCBF: https://info.tcbs.com.vn/quy-trai-phieu-techcom/
  • VF1: https://vfm.com.vn/quy-dau-tu-chung-khoan-viet-nam-vfmvf1/vf1-thong-tin-ve-quy/ 
  • BCF: https://www.vcbf.com/quy-mo/gia-tri-tai-san-rong-nav-cua-cac-quy-mo/quy-dau-tu-co-phieu-hang-dau-vcbf-1/
  • SCA: https://www.ssi.com.vn/vi-VN/AssetManagement/ProductServices/Fund/SSI-SCA/NAVReport.aspx