Biểu phí

  • – Đầu tư – Miễn phí
  • – Tái cân bằng – Miễn phí
  • – Bảo trì tài khoản – 0.12%/tháng (Bắt đầu từ 04/01/2018)
  • – Phí rút – 1.49%* 

*Đã bao gồm 0.1% thuế theo Điểm a, Mục 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006